Skanderborg Miniatureklubs vedtægter

Navn

§ 1

Foreningens navn er: Skanderborg Miniatureklub. Klubbens internetadresse er www.miniaturedukkehus.dk

Hjemsted

§ 2

Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens ret, der er foreningens værneting.

 

 

Formål

§ 3

Foreningens formål er at fremme interessen for miniature i skalaforholdet 1:12.

Foreningens formål opnås ved bl.a.:

·                                            At samle miniatureinteresserede ca. 1 gang i måneden for at udveksle ideer, erfaring og få inspiration, juli måned er dog ferielukket.

·                                             At formidle oplysninger om udstillinger og arrangementer

·                           At udbrede kendskabet til miniaturen ved at offentliggøre medlemmernes værker via foreningens hjemmeside

 

Medlemmer og disses forhold til foreningen

§ 4

Stk. 1.     Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2.     Indmeldelse kan kun ske ved personligt fremmøde ved et klubarrangement.

Stk. 3.     Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Efter betaling af kontingent vil man få tilsendt en kode til medlemsområdet på hjemmesiden.

Stk. 4.     Der optages højest 40 medlemmer i foreningen. Herefter kommer man på venteliste

Stk. 5.     Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår.

 

§ 5

Et medlem kan ekskluderes af klubben, hvis medlemmet misbruger klubbens navn eller hjemmeside. Misbrug kan eksempelvis ske ved, at lade ikke medlemmer benytte hjemmesidens medlemssektion ved videregivelse af egen kode

 

§ 6

Ingen materialer dvs. mønstre, billeder, opskrifter, ideer, der er lagt ud på klubbens hjemmeside, kan forlanges fjernet ved et medlems eventuelle udmeldelse

     

Kontingent

§ 7
 

Stk. 1.     Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

Stk. 2.     Forfaldsdag er 1. januar, således at kontingent følger kalenderåret

Stk. 3.     Ved indmeldelse indbetales det til enhver tid gældende årskontingent til klubbens konto

Stk. 4.     Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter forfaldsdag, betragtes som værende i kontingentrestance og vil blive slettet som medlem

Stk. 5.     Genoprettelse af medlemskab kan kun ske, når eventuelle restancer er indbetalt

Stk. 6.     Indbetalt kontingent refunderes ikke, hvis medlemskab  ophæves midt i et regnskabsår

               

Generalforsamlingen

§ 8

Stk. 1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.     Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tilknytning til lang lørdag i foråret. Der indkaldes hertil samtidig med fastlæggelse af mødedatoen for lang lørdag, hvilket sker med minimum tre ugers varsel. Annoncering af mødedato sker på foreningens hjemmeside.

Stk. 3.     Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.     Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Arbejdsgruppens beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Godkendelse af budget

7.      Valg af personer til arbejdsgruppen

8.      Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant

9.      Eventuelt

 

Stk. 5.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være arbejdsgruppen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være arbejdsgruppen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.     Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af arbejdsgruppen.

Stk. 7.     Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9
 

Stk. 1.     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når arbejdsgruppen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for arbejdsgruppen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til arbejdsgruppens kendskab.

Stk. 2.     Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

Foreningens daglige ledelse

§ 10
 

Stk. 1.     Foreningens daglige ledelse udgøres af arbejdsgruppen, der består af 4 medlemmer og som vælges af generalforsamlingen.

 

Valget gælder for 2 år af gangen, således at der det ene år afgår 2 medlemmer af arbejdsgruppen, og det næste år afgår 2 medlemmer. Rækkefølgen for afgang bestemmes ved lodtrækning, indtil den tilsigtede turnus er opnået. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.     Arbejdsgruppen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger, herunder varetager opgaver med administration af hjemmesiden, koordinering af medlemsmøder mv.

Stk. 3.     Arbejdsgruppen konstituerer sig selv og blandt medlemmerne i arbejdsgruppen vælges en kasserer og administrator af hjemmesiden. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4.     Arbejdsgruppen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5.     Arbejdsgruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af arbejdsgruppens medlemmer er enige.

 

Økonomi, regnskab og revision

§ 11
 

Stk. 1.     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.     Arbejdsgruppen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.     Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.     Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

Tegningsregler og hæftelse

§ 12
 

Stk. 1.     Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren og mindst et yderligere medlem i arbejdsgruppen i forening.

Stk. 2.     Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

Vedtægtsændringer

§ 13
 

Stk. 1.     Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.     Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

Opløsning af klubben

§ 14

Stk. 1.     Klubben kan kun opløses, hvis mindst 75% af samtlige medlemmer er enige herom

Stk. 2.     Eventuelle overskydende midler på klubbens konto vil blive brugt på velgørende formål

 

Datering

§ 15

Stk. 1. Foreningen er stiftet i 2001. Vedtægterne er senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11.marts 2017.

 

 

Dirigentens underskrift